Лични данни

Psiholozi.com се придържа към следните принципи:

  • да не разкрива, отдава или продава Вашата лична информация на трети страни с маркетингови цели
  • да не разкрива Вашата лична информация пред други потребители, без Вашето изрично съгласие