Десислава Иванова

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Работи и онлайн – Skype: psigologivanova.com

Специализирана подготовка в областта на зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт и др.
Д-р Иванова е сертифицирана да прилага методиката ЕВРО ASI (Addiction Severity Index) за оценка тежестта на зависимост. Също така е обучител на професионалисти от помагащите професии за нейното коректно използване (Преминато обучение с лектор: д-р BjÖrn Sallmén, Дания) .
Стрес, депресия, фобии, тревожност и тревожно-депресивни състояния;
Последствия от психологическа травма и други негативни житейски изживявания;
Широк спектър от личностови затруднения.
В зависимост от заявената проблематика и индивидуалните характеристики на клиента прилага терапевтичните модалности в които е обучена:
 Мотивационно интервюиране;
 Когнитивно – поведенческа психотерапия;
 Семейна терапия.

Също така е обучена и работи с Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) в превод на български: „Десенситизацията и повторната преработка на информация посредством движение на очите“ – психотерапевтичен подход, който помага на клиента да се освободи от травматичния опит, причиняващ затрудненията, да преработи болезнената информация от миналото и да интегрира нови ресурси, от които да черпи адаптивни решения, приложими за настоящето и бъдещето.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Доктор
Специалност: психология
Психотерапевтично обучение: Десислава Иванова e доктор по психология, психолог и психотерапевт. Работи в Благоевград. В София консултира и е част от екипа на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите - https://bapn-bg.com/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf/ КОНСУЛТИРА И ОНЛАЙН НА SKYPE: PSIHOLOGIVANOVA.COM Предлага индивидуално и семейно консултиране и психотерапия при: Зависимост към алкохол, наркотици, хазарт и др; Стрес, депресия, фобии, тревожност и тревожно-депресивни състояния; Последствия от психологическа травма и други негативни житейски изживявания; Широк спектър от личностови затруднения. В зависимост от заявената проблематика и индивидуалните характеристики на клиента прилага терапевтичните модалности в които е обучена:  Мотивационно интервюиране;  Когнитивно – поведенческа психотерапия;  Семейна терапия.  Десенситизация и повторна преработка на информация посредством движение на очите (Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR).
Други специалности и специализации:
Д-р Иванова работи повече от 19 години и има специализирана подготовка в областта на зависимостите към алкохол, наркотици, хазарт и др. - https://www.drugsinfo-bg.org/spisak-s-mesta-za-pomosht/spetsialisti/. Предлага и онлайн консултиране след записване на Skype: psigologivanova.com Защитила е дисертация на тема: „Обучение в компетентности за справяне със съзависимостта“; Асистира на д-р Петър Василев в обучението на когнитивно-поведенчески консултанти и психотерапевти в гр. Благоевград. Част от специализациите и обученията на д-р Иванова: Системна фамилна терапия. Обучител: Проф. Бранко Гачич, основател на Белградския институт по фамилна терапия, член на Американската Академия по фамилна терапия; Когнитивно – поведенческа психотерапия. Обучител: д-р Петър Василев, акредитиран обучител към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, професионален психотерапевт и супервизор по психотерапия;  Мотивационно интервюиране. Обучител: Д-р Игор Куценок, професор по психиатрия и директор на центъра по зависимости и зависими поведения в Калифорнийския университет в Сан Диего;  Десенситизация и повторна преработка на информация посредством движение на очите (Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Обучител и супервизор д-р Уди Орен, екс-председател на EMDR Europe Association, директор на Israeli EMDR Institute.
Стаж по специалността: 19 години
Месторабота и длъжност:
Заместник - председател на Българската асоциация за профилактика на наркоманиите (БАПН) Член на Съюза на учените в България, клон Благоевград Член на Българското общество по индивидуална психология «Алфред Адлер» Председател на Училищното настоятелство към Осмо COУ “Арсени Костенцев” Благоевград.
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG - RP - 1116

За контакти:

Телефон: 359 - (0) - 887 204 886
Адрес: Благоевград
E-mail за контакти:
desi_hvr@yahoo.com
Сайт:
psiholog-ivanova.com/