Програми за справяне със стреса

Програми за справяне със стреса

Физиология на стреса

При индивидуалното възприемане на дадена ситуация като заплашителна, се активират две физиологични системи. Първата включва автономната нервна система ( АНС ), която е отговорна за контролирането на сърцето, белите дробове, стомаха, кръвоносните съдове и жлезите. АНС се състои от две подсистеми: симпатиковата нервна система  (СНС) и парасимпатиковата нервна система (ПНС). Посланията се пренасят през невроните от кората на главния мозък и лимбичната система до хипоталамуса (лимбичната система е свързана с емоциите на страх и гняв, които отговарят на добре познатата проява на стресова реакция). Предния хипоталамус ускорява симпатиковата възбуда на автономната нервна система. Главният симпатиков невротрансмитер се нарича норадреналин, който се освобождава в нервните окончания.Надбъбречната жлеза е локализирана в горната част на двата бъбрека и е включена в производството на много хормони на стреса. СНС е директно свързана посредством нерв до adrenal medula, централната част на надбъбречната жлеза, която произвежда норадреналин и адреналин. Общо взето норадреналина е свързан с гнева и съпротивленческия отговор, докато адреналина е свързан със страха и отново със съпротивленческия отговор. В контраст със СНС, която приготвя тялото за действие, ПНС цели отпускане и съхраняване на енергия. ПНС изпраща своите послания чрез невротрансмитер наречен acetylcholine, който се съдържа в нервните окончания.

Втората система е известна като ендокринна или pitutary-adrenal cortex system. Хора, които обикновено се чувстват депресирани и вярват че имат загуба или недостиг на контрол върху преживяването на събитията, увеличават нивата на кортизол и това редуцира, намалява ефективността на имунната система  води до увеличаване предразположението на хората да страдат от незначителни настинки до животозастрашаващи болести. Това се наблюдава при хора, които са страдали от продължителен стрес.

Важно за съветващия психолог да се увери, че разтройствата са точно отдадени на стресов отговор, претоварване и не са дължат на органични причини като тумори.

Някои от психологическите симптоми на стреса включват тревожност, гняв, депресия, натрапливи мисли, образи, мании, понижено самоуважение.Поведенческите отговори на стреса включват агресия, зависимост от вещества, отбягване, натрапливи ритуали, безсъние, бърз говор, отдръпване от взаимоотношения.Физиологичните симптоми на стреса включват алергии, ангина, астма, болки в гърба, рак, сърдечно съдови заболявания, диабет, диария, високо кръвно налягане, мигрени, мускулна напрегнатост, сърцебиене и язви.

История и теории за стреса 

Думата стрес оригинално произлиза от  “stringere”, латинска дума, използвана преди три века да опише “трудност, изпитание”.В последствие тя означавала “усилие” или “напрежение”.

Основните теории за стреса могат да бъдат обобщени  в   три направления: стимул, отговор и взаимодействащи си променливи.

Стимулната променлива или инженерния подход, концептуализира стреса като нездравословен стимул или изискване, който е външно наложен върху човек и може да доведе до болест.По този модел стреса може да бъде причинен от твърде много или твърде малко външно стимулиране.

Променливата- отговор или физиологичния подход е базиран  върху трифазния модел на Ханс Селие, включващ първоначална реакция на безпокойство, фаза на съпротива и фаза на изтощение.Този процес на отговор е познат като общ адаптационен синдром.

Стимулната променлива и модела-отговор са базирани върху парадиггмата S-R стимул-отговор и пренебрегват познанието и възприятието, които могат да усилват, намаляват или да подтискат активирането на отговора- стрес във всяка дадена ситуация.

Взаимодействащата променлива или психологичния подход към стреса се опитва да преодолее недостатъците на по-ранните модели.Има голям брой предложени психологически теории-интеракционни и трансакционни.

Интеракционните теории се съсредоточавват върху  съответствието на човека и неговото обкръжение.Други се фокусират върху взаимодействащата природа на работните изисквания и свободата на избор.

Обикновенно трансакционните теории се фокусират върху когнитивните и емоционалните аспекти на взаимодействието на човека със средата и копинговите стилове които той може да усвои или да му липсват.

Една от най-добре познатите теории е тази на  Lazarus и Folkman (1984), която дефинира стреса като резултат от дисбаланса между изискванията и ресусрсите на човека. Cox (1978) развива пет фазисен трансакционен модел на работния стрес, който по-късно бе развит в обща, многомодална, трансакционна теория за стреса, която помага на съветващите психолози да прилагат теорията за стреса в своята практика.

Копинг 

Копинга има три главни свойства: 

 • Това е процес включващ какво човек мисли и какво е поведението му в стресова ситуация.
 • Копинга е контекстуално зависещ, повлиян е от специфичната ситуация или от нейната първоначална оценка и след това с всякакви средства индивида трябва да се справи със ситуацията.
 • Копинга като процес е независим от резултата, той не зависи от това дали води или не до успешен резултат.

Копинга може да бъде разделен на фокусирани върху  емоциите и фокусирани върху задачите стратегии, които включват осмисляне и фокусиране върху проблема, търсене на социална подкрепа, отричане, търсене на информация, отлагане на действието чрез използване на разсейване, развиване на по-добри умения и способност за справяне със специфичния проблем и управление на симптома.В допълнение копинга е описан като стратегия за решаване на  проблем която започва със разпознаване и анализ, последвани от действие и оценяване до реанализ.Все пак, този кръг от действия може да влоши, усили стресовия сценарий, ако е избран безполезен подход.Полезното или адаптивно поведение е счетено за водещо до развитие, докато безполезното или маладаптивното поведение е отбраниттелно по природа и включва отричане на проблемите, отлагане и зависимост от вещества.

Социална подкрепа 

Една главна копинг стратегия, която може да редуцира стреса е подходящата социална подкрепа.

Брачния партньор, член от семейството, колега или приятел могат да изиграят роля на някой, който да осигури на стресирания човек внимание, да го изслушат.Този помощник може да даде възможнност на стресирания човек да използва умения за решаване на проблеми, или да преструктурира важността на специфичните събития.Изследване показва, че съвместими брачни партньори помагат на парньора да се справи със свързани със стрес проблеми.В допълнение, този който има по-малка подкрепа, има  високо ниво на холестерол и страда от депресия.Все пак  семейство което не предлага подкрепа или самото то е стресор, може да остави своите членове в по-голяма степен поддаващи се на стрес.В работна и не работна ситуация, социалната подкрепа която помага на човек да оцени и разреши проблем е за предпочитане от конспиративната подкрепа, която пречи на личността прецизно да оцени стресовия сценарий.

Локус на контрол

Тази концепция била развита от J.B.Rotter през шестдесетте години на миналия век и фокусира върху количеството контрол, което хората вярват че имат върху ситуациите.Хората с външен локус на контрол вярват, че имат ограничено или никакво влияние върху събитията, докато тези с вътрешен вярват, че имат влияние.Този конструкт може да бъде видян в цялост, а не в биполярност.Усещането за контрол увеличава способността за справяне с фрустриращи ситуации, докато малкото или никакво усещане за контрол може да увеличи тревожността и депресията и да повлияе отрицателно на психичното здраве.Копинговия конструкт може да бъде видян като опити на индивидите да  упражнят контрол върху своето стресово обкръжение.Следователно програмите за управление на стреса, които помагат на хората да вярват че имат контрол върху ситуациите или върху своите отговори при различни ситуации, дали реалистични или други, могат да намалят ефектите от стреса.

Поведение тип А 

В края наа педесетте години на миналия век, двама кардиолози Meyer Friedman и Ray Rosenman заявили, че характерното открито поведение било свързано с повишаване на холестерола в кръвта, времето за съсирване на кръвта, заболяването на сърдечните съдове и др..Те развили методи на оценяване и по-късно класифицирали специфичния модел на поведение тип А за описание на целите.Характерните открити поведения включват: хронично чувство за бързо протичане на времето, открита враждебност, модели на сприхава реч, нетърпимост, многофазова активност, стремеж към съревнование и постигане на целите, склонност към поемане на рискове, отдаденост в работата.

Едно от опорното оценяване на тип А е  метода на структурираното интервю, въпреки че инструменти тип self-report (самодоклад) като Bortner Rating Scale (BRS), Framingham Type A Scale (FTAS)  и  Jenkins Activity Survey (JAS), са често използвани, като те отнемат по-малко време и са по-лесни за използване.Модели на поведение, които са различни от тип А, са известни като тип Б модели на поведение.

Повдение тип А, високото кръвно налягане и високото ниво на холестерол в кръвта са трите главни фактора за CHD

Някои от успешните методи, които се използват за редуцирането на тип А поведението са релаксацията, когнитивното преструктуриране, тренинги за управление на гнева, тревожността, когнитивно- бихевиорална терапия, медитация и др..

Личността с “тежък характер” 

Един от проблемите с конструкта тип А поведение е че той не обяснява адекватно защо някои хора не страдат от свързани със стреса заболявания, въпреки че са в стресови ситуации и професии.Suzanne Kobasa  развива теорията за личността с “тежък характер”, да обясни тази противоречивост.Тя предполага, че личностите с “тежък характер” споделят три главни вярвания:

1.Ангажираност: вяра в себе си и това което правиш, включително замесеност в много житейски ситуации като работа, семейство, взаимоотношения, социални институции, и по този начин поддържане на баланс.
2. Контрол: вяра в себе си че се има въздействие върху хода на събитията.
3.Предизвикателство: вяра че промяната е нормативен стил на живот.

Хората с тежък тарактер имат склонност да възприемат трудните ситуации като предизвикателства, а не като стресиращи, чрез използване на когнитивни копингови умения да държат стресорите в перспектива.

Други фактори 

Има ред други различни фактори, които съветващите психолози трябва да отчитат когато развиват програми за развитие на стреса: възраст, етническа принадлежност, културен фон (подготовка), пол.Биологичната възраст на индивида оказва влияние как стресовия отговор се е активирал и дали индивида възприема частната ситуация като стресираща.В различните стадии на живота индивида може да има различни цели, които да се осуетят от житейски събития.Житейските очаквания на мъжете са по ниски от тези на жените с около осем години.Това може да се дължи на много фактори включващи тип А поведение, употребата на алкохол, пушене, също  и генетични и хормонални причини.

Индивидуални програми за справяне със стреса 

Когато се развиват индивидуални програми за справяне със стреса, съветващият психолог ще бъде повлиян от нуждите на клиента, който може да изисква съветване за стреса за текущ проблем или превантивна програма за управление на стреса, която да помага за справяне с ежедневни кавги и общо намаляване на стреса, или комбинация от двете.Ако индивида е стресиран от текущ проблем, тогава намесите базирани на когнитивно-бихевиоралните и решаващи проблеми методи са обикновено ефективни.Въпреки че разсейващите и релаксиращите техники могат да имат някаква полза за симптоматичното справяне със стреса, те не помагат на индивида да преоцени или да реши проблема или стресовия сценарий.Ако проблема се реши от самосебе си с течение на времето, тогава ненапътстващото, ненаправляващото съветване  може да се яви точно толкова ефективно, колкото повечето перспективни или фокусиращи подходи.

В съветването, задълбоченото оценяване на проблема и симптомите на клиента, може да насочи съветващия към използване на подходящите намеси.Palmer и Dryden създават въпросник въз основа на многомодална процедура за оценяване на Lazarus.Той включва точно изследване на седем  модалности които  Lazarus вярва, че обхващат целия диапазон на личността: поведение, чувства, усещане, въображение, образност, познавателна способност,     употреба на наркотици.

Вземайки под внимание изследването на стреса и теориите за взаимодействието на  стреса, възможно е да има множество  теми в намесата, като например:

 • да се реши проблем
 • да се промени начина по който клиента отговаря
 • да се помогне на клиента да преоцени стресора
 • да се помогне на клиента да промени природата на стресора

Те могат да изискват редица умения, техники на намеса, които да помогнат на индивида да се справи със стреса.Съветащия психолог е необходимо също да  бъде компетентен в тези умения.

Програми за справяне със стреса за семейството 

Фамилно ориентираните намеси могат да бъдат повече ефективни от индивидуалното съветване за член от семейството.Те обикновено фокусирт върху повишаване на конструктивната комуникация, като по този начин редуцират “силно изразената емоция”.Главните стъпки на краткосрочната, фамилно ориентирана намеса за справяне със стреса, по описание на  Falloon са:

 • оценка на текущите начини за справяне със стрес и текущи лични цели
 • повишаване комуникацията относно проблемите и целите
 • повишаване на решаването на проблеми и в домакинството
 • специфични стратегии за справяне с трудни проблеми

При съставянето на програмата за справяне със стреса, изчерпателното оценяване ще помогне да се констатират индивидуалните и груповите нужди  и липса на умения.Наблягането на обучението по комуникативни умения, е да обезпечи научаването на членовете на групата как да комуникират и се слушат активно един друг.Това е крайно необходимо ако домакинството или членовете на семейството ще използват шестстепенния подход за решаване на проблеми или стресови сценарии, когато те се появят.Шесте стъпки са както следва:

 1. Идентифициране на проблема или целта.
 2. Изброяване на всички възможни решения.
 3. Изтъкване на вероятните последствия.
 4. Одобряване на най-добрата стратегия.
 5. Планиране и изпълнение.
 6. Разглеждане на резултата.

Една от дългосрочните цели е да се подготви семейството да е в състояние да се справя със стресиращите проблеми без постоянната подкрепа на съветника.

Stephen Palmer

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather