Стилове на учене

Стилове на учене

Възприемането, запаметяването и възпроизвеждането на нов материал в училище много често се оказва затруднение сред учениците. Има няколко различни стилове на учене, които се срещат при хората. Всеки човек има свой собствен изграден стил на учене. Основните биват 4 вида:

Соматичен – учене чрез движение, чрез цялото тяло. Тялото не е отделено от ума, тъй като всичко е свързано в една цялостна биологична система. За да се стимулира връзката „тяло-ум”, е необходимо периодично да се организират дейности, свързани с физическа активност и движение и да не се оставят учениците да се застояват дълго време по местата си.

Визуален – визуализирането на учебния материал помага за по-доброто му запаметяване при всички хора, независимо от стила им на учене. Затова при всяко обучение е необходимо да бъдат включени диаграми, картини или схеми, като се организират обучения, в които учениците сами да изработят подобни материали.

Аудиторен – включва активно слушане, но се отделя много важна част върху говоренето, емоционалното себеизразяване, диалогът и четенето на глас. Този стил на учене е подходящ за ученици, които обичат римите и музиката.

Интелектуален – учене чрез осмисляне, анализиране, разрешаване на проблеми, генериране на идеи и задаване на въпроси.

Традиционният начин на преподаване в училище е конструиран въз основа възприемане на информация чрез слуха. Учениците, които запаметяват урока по този начин, са добри при следването на инструкции и възпроизвеждането на детайли. Техните предпочитания се изразяват в това, че имат по-голямо желание да дискутират определена тема заедно със съучениците си в клас. Изразяват проблемите си вербално.

Визуалните хора предпочитат да им се показват предмети и/или концепции. Те учат най-лесно чрез гледане на филми, наблюдаване на презентации или рисуване на учебната дъска (т.нар. „визуални стимули”). Много често се случва така, че не след дълго забравят какво им е казано и се объркват, когато учителите им дадат повече инструкции. Затова, за да могат успешно да запаметят и възпроизведат важна информация, е необходимо тя да бъде „илюстрирана” в образ или на лист хартия. За тези хора е характерно също, че запаметяват много по-добре лица, отколкото имена.

Кинестетичните хора са чувствителни към телата си и към емоциите си и усещат приятна емоция, когато ги прегърнат, целунат или докоснат (т.нар. „физически награди”). Техният стил на учене е чрез докосване, действия, движение. Решенията им са ръководени от техните чувства. Участват активно в правенето на екперименти и използват технически дейности, което им помага за по-доброто усвояване на информацията.

Успешното обучение трябва да има предвид различните стилове и да предложи стимули за сетивата на учениците – нещо за гледане, слушане, докосване и свързано с движение, както и да осигури време за осмисляне и анализиране на информацията.

ВАЖНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ:

•  Пълна ангажираност и активна позиция на учениците. По този начин те биха могли да поемат и отговорност за собствения си процес на учене. От преподавателите се изисква да създадат позитивна атмосфера и да ги мотивират.

Интеракция (взаимодействие) на учащите помежду им. Неформалното учене от социалната среда се осъществява предимно чрез мрежа от интеракции с околните – семейство, приятели. Традиционната образователна система залага на „фронтален метод” на преподаване, при който учителят едновременно работи с целия клас, а това  води до система на съревнование и изолира учениците един от друг. Ускореното учене насърчава интеракциите между учащите чрез работа в малки групи и създаване на екипи, които разпределят отговорности. По този начин те биха могли да обсъждат проблеми, свързани с учебния материал, да си окажат помощ, да подобряват комуникативните и социалните си умения и работата в екип.

Учене в контекст – изолираната от действителността абстрактна материя е трудна за усвояване и лесно се забравя. Много по-добри и дълготрайни резултати се получават чрез разрешаване на практически задачи, придобиване на личен опит, преживяване и осмисляне.

Помощни материали:
www.zateb.eu

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather