Фази на учебния процес

Фази на учебния процес

Дейв Мейер откроява 4 фази на учебния процес:

 

  • подготовка
  • презентация
  • практика
  • представяне

Подготовката  е необходима, за да провокира интереса на учениците към новия учебен материал, да създаде позитивна атмосфера на обучение и пълноценно да ги подготви за учебния процес. Ако учениците не са подготвени или нямат достатъчно мотивация, ако са негативно настроени към преподавателя или въпросния учебен предмет и ако няма интерес от тяхна страна, процесът на учене се затруднява. Задачата на подготвителната фаза е да помогне на учениците да се самооткрият, както и къде и с какво ще им бъдат полезни придобитите знания. По време на подготовката може да се използва т.нар. позитивно внушение. Важно е да се изяснят конкретните цели на обучението, както и да се наблегне върху възможностите, които ще се открият пред учениците в бъдеще. Подготвителната фаза би могла да започне и преди началото на обучението чрез изпращане на информация за програмата, съдържанието и неговите цели.

Примерни дейности, които биха могли да се организират по време на фазата на подготовка:

раздаване на тестове или задачи, които учениците имат възможност да решат до края на обучението
предстартови игри
Презентацията е фаза, при която учениците придобиват нови знания. Ако знанията обаче не успеят да заинтригуват учениците, не би могъл да просъществува успешен и пълноценен учебен процес. Думата „презентация“ се свързва с преподавателска дейност. Поради тази причина е необходима концентрация върху възприемането и усвояването на нова информация от страна на учениците. Те трябва да се включват активно в процеса на преоткриване на новото знание. 70% от времето трябва да е предоставено на тях и 30%  – на преподавателя.

Примерни дейности, които биха могли да се организират по време на фазата на презентация:

може да се предоставят предварително подготвени бланки с празни места, на които учениците да напишат мнението си за презентацията или да съставят списък с определен брой въпроси, които са останали недоизяснени за тях

Практиката е фаза, при която учениците интегрират и използват придобитите знания чрез разрешаване на проблеми или участие в учебни игри.  По време на тази фаза е важно какво правят или казват те, тъй като това е техният процес и трябва да им се даде възможност да го направляват активно. Учениците имат нужда от време да осмислят новия учебен материал и да го интериоризират в своята лична система от знания, умения и компетентности. Могат да бъдат организирани:

викторини
кръстословици
ролеви игри

Представянето улеснява прилагането на придобитите знания и/или умения по време на  практиката, като се повишава сложността на поставените задачи. Обикновено учениците са ентусиазирани да приложат новите си знания в нея възможно най-скоро. Ако това не се случи, се ускорява  рискът от по-лошо запаметяване. Представянето може да се раздели на 2 подфази – по време на обучението и след обучението. В рамките на обучението могат да се обсъждат проблеми или казуси от практиката. След обучението е необходимо да се регламентира възможността да се дискутират въпроси, които са възникнали при прилагане на знанието, както и да се направи обективна оценка на ефективността на обучението въз основа на постигнатите резултати в практиката.

Фазите на подготовка, презентация, практика и представяне съдържат непрекъснат процес на оценка на предишни знания, умения и резултати от упражненията и дискусиите, като текущата оценка може да доведе до промяна на планираните дейности за следващата фаза. Необходимо е преподавателят да бъде гъвкав, спонтанен и творчески настроен, за да има възможност за по-пълноценно научаване и разбиране на новия учебен материал, както и трениране на нови модели на поведение във връзка с усвояване на практическите умения.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УЧЕНЕ

ъздаване на позитивна среда за учене. Процесът на обучение е най-успешен, когато учениците са във физически, емоционално и социално положителна среда.


разнообразие на използваните методи. Всеки метод за обучение е индивидуален и има собствен стил на усвояване и възприемане.

Помощни материали:
www.zateb.eu

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather